Những điều kiêng kị cho chiếc giường tân hôn vợ chồng trẻ cần phải tránh

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Đối với vợ chồng mới cưới, việc kê đặt giường cưới là rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau hôn nhân của họ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đặt giường cưới thế nào cho đúng. Dưới đây là một số điều kiêng kị cho chiếc giường tân • Read More »

Di chuyển giường ngủ khi mang thai và những điều kiêng kị cho mẹ bầu

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Các bà bầu có rất nhiều điều phải kiêng kị nếu muốn được mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những điều này. Di chuyển giường ngủ khi mang thai là một trong những điều kiêng kị với mẹ bầu. Kiêng kỵ di chuyển giường ngủ khi mang thai Di chuyển • Read More »

Giải đáp thắc mắc: Có kiêng dựng giường khi không sử dụng?

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Rất nhiều người thay mới giường hoặc có giường ngủ không cần sử dụng đến nữa và băn khoăn không biết nên cất giường cũ ở đâu, có kiêng dựng giường lên cất đi hay không. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Có cần kiêng dựng giường không? Rất • Read More »

Hướng giường ngủ là hướng nào, phong thuỷ giường nằm cho sức khỏe tốt

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng giường ngủ chỉ là nơi nghỉ ngơi, ngả lưng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Rồi họ không quan tâm đến việc hướng giường ngủ là hướng nào, cách đặt giường ra làm sao. Nhưng các bạn có biết đặt giường đúng phong thủy, tránh • Read More »

Tìm hiếu về vấn đề kiêng kỵ giường cưới – cho hạnh phúc bền lâu

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Kiêng kỵ giường cưới được xem như một câu hỏi lớn đối với các cặp vợ chồng trẻ. Vì giường cưới là nơi bắt đầu một gia đình nhỏ với hạnh phúc riêng của mình. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề này nhé! Cách trang trí giường cưới • Read More »

Những lợi ích tuyệt vời của giường ngủ cổ điển mang lại

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Giường ngủ cổ điển là một trong những món đồ nội thất được rất nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn. Giường ngủ cổ điển mang đến vẻ đẹp sang trọng, lịch lãm, lãng mạn và tinh tế như những cung điện châu Âu cổ kính. Hãy cùng chiêm ngưỡng những chiếc giường ngủ • Read More »

Những thiết kế giường 2 tầng tiện dụng, xinh xắn cho trẻ nhỏ

May 4, 2018 | By linh | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Những thiết kế giường 2 tầng tiện dụng ngày càng được yêu thích trong những gia đình hiện đại, đặc biệt là trong các ngôi nhà ở thành phố lớn vốn hạn chế về diện tích và không gian. Hãy cùng điểm qua những chiếc giường 2 tầng có thiết kế tinh xảo, độc đáo • Read More »

Green Eco Certified

May 2, 2018 | By Khách Hàng | No Comments | Filed in: Tin Tức.

Welcome to Green Eco Certified Show clients that you practice green principles and that you are registered as a green business. Demonstrate your green initiative and become registered in our database as a green certified company. We have created one of the Nation’s largest data bases that certifies small to medium size companies in their • Read More »

Thailand Environment Foundation (TEF)

May 2, 2018 | By Khách Hàng | No Comments | Filed in: Tin Tức.

15 มิถุนายน 2553 เรื่อง เรียนเชิญเขารวมสัมมนาปดโครงการ “ศึกษาวิจัยและจัดทําฐานความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ปงบประมาณ 2552” เรียน กรรมการ/ผูจัดการ/ทานผูมีเกียรติ สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดโครงการฯ 2. กําหนดการสัมมนา 3. แบบฟอรมตอบรับ 4. แผนที่โรงแรม ดวยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดมอบหมายใหมูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย จัดทํา โครงการ“ศึกษาวิจัยและจัดทําฐานความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ปงบประมาณ 2552”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิจัยและบูรณาการขอมูล เกี่ยวกับขอกําหนดกฎระเบียบและมาตรการตางๆ ดานสิ่งแวดลอม2) จัดทําระบบการจัดการองคความรูและเครือขาย ขอมูลระดับชาติที่เหมาะสม 3) จัดใหมีฐานขอมูลพรอมขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดกฎระเบียบและมาตรการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ปรับใหทันสมัยตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ 10 เดือน เริ่มตั้งแต28 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย 1) ในการนี้ มูลนิธิฯ จะจัดใหมีการสัมมนาปดโครงการฯ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลสําเร็จ • Read More »

Hybrid E-BIKE – The Copenhagen Wheel

May 2, 2018 | By Khách Hàng | No Comments | Filed in: Tin Tức.

THE COPHENHAGEN WHEEL Smart, responsive and elegant, the Copenhagen Wheel is a new emblem for urban mobility. It transforms ordinary bicycles quickly into hybrid e-bikes that also function as mobile sensing units. The Copenhagen Wheel allows you to capture the energy dissipated while cycling and braking and save it for when you need a bit • Read More »